Some Anti-Theist Religious Bits & Pieces: Round Eighteen